Zakłady Techniki Komunalnej w Żorach Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, przy ul. Orla 5/31.

 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w ww. firmie można się skontaktować za pomocą adresu, e-mail: iod@ztkzory.pl.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

  1. świadczenie usług należących do zadań własnych Gminy Żory w zakresie zarządzania powierzonym mu mieniem komunalnym, podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 pkt 1 lit. e) RODO,

  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. wystawieniu faktury VAT, podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 pkt 1 lit. c) RODO,

  3. zawarcia i wykonania umów związanych z dzierżawą pomieszczeń handlowych, podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.

 4. Uzyskane dane mogą być udostępniane wyłącznie instytucjom lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędnie do realizacji umowy.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.